Polityka prywatności

Klauzule RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zawiadamiamy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nove Miasto Sp. z o.o., Herbowa 72u 35-317 Rzeszów. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail biuro@superbudowa.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO w celu:
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na prośbę osoby przed zawarciem umowy,
  • realizacji zadań wynikających ze statutu administratora oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • realizacji obowiązków prawnych administratora na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy,
  • w pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie i w zakresie wyrażonej zgody,
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty:
  • organy władzy publicznej lub podmioty działające na jej zlecenie
  • podmioty wykonujące zadania Administratora Danych Osobowych, są to m.in.: poczta, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
  • inne podmioty, które przetwarzają jego dane osobowe na podstawie odpowiednich umów,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów z punktu 2.
 5. Posiada Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych– jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Nove Miasto Sp. z o.o. – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.